Kode Kehormatan

SAPTA MARGA
 1. KAMI WARGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSENDIKAN PANCASILA.
 2. KAMI PATRIOT INDONESIA PENDUKUNG SERTA PEMBELA IDEOLOGI NEGARA YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN TIDAK MENGENAL MENYERAH.
 3. KAMI KESATRIA INDONESIA YANG BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SERTA MEMBELA KEJUJURAN KEBENARAN DAN KEADILAN.
 4. KAMI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ADALAH BHAYANGKARI NEGARA DAN BANGSA INDONESIA.
 5. KAMI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA MEMEGANG TEGUH DISIPLIN PATUH DAN TAAT KEPADA PIMPINAN SERTA MENJUNJUNG TINGGI SIKAP DAN KEHORMATAN PRAJURIT.
 6. KAMI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA MENGUTAMAKAN KEPERWIRAAN DIDALAM MELAKSANAKAN TUGAS SERTA SENAN TIASA SIAP SEDIA BERBAKTI KEPADA NEGARA DAN BANGSA.
 7. KAMI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA SETIA DAN MENEPATI JANJI DAN SUMPAH PRAJURIT.
SUMPAH PRAJURIT
 1. SETIA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945.
 2. TUNDUK KEPADA HUKUM DAN MEMEGANG TEGUH DISIPLIN KEPRAJURITAN.
 3. TAAT KEPADA ATASAN DENGAN TIDAK MEMBANTAH PERINTAH ATAU PUTUSAN.
 4. MENJALANKAN SEGALA KEWAJIBAN DENGAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB KEPADA TENTARA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
 5. MEMEGANG SEGALA RAHASIA TENTARA SEKERAS KERASNYA.
8 WAJIB TNI
 1. BERSIKAP RAMAH TAMAH TERHADAP RAKYAT.
 2. BERSIKAP SOPAN SANTUN TERHADAP RAKYAT.
 3. MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN WANITA.
 4. MENJAGA KEHORMATAN DIRI DIMUKA UMUM.
 5. SENANTIASA MENJADI CONTOH DALAM SIKAP DAN KESEDERHANAANNYA.
 6. TIDAK SEKALI KALI MERUGIKAN RAKYAT.
 7. TIDAK SEKALI KALI MENAKUTI DAN MENYAKITI HATI RAKYAT.
 8. MENJADI CONTOH DAN MEMPELOPORI USAHA-USAHA UNTUK MENGATASI KESULITAN RAKYAT SEKELILINGNYA.
WANGSIT SILIWANGI

Sing saha bae anu ngagunakeun ngaran siliwangi atawa ngarasa jadi sekeseler siliwangi manehna bakal nanjung hirupna, bakal mulia gumelarna, kawangikeun sabuana panca tengah lamun manehna jujur, sinatria, teuneung, gumati ka sileutik nyaah karahayat sarta wibawa kasasama sabalikna hirupna moal panggih jeung kaseunangan bakal lara balangsak saindeungna lamun ingkar tina patokan anu tadi.